açtı

Biri ya da bir şey bana ölümü haber vermek için geldi ve ön kapıyı açtı.

Someone or something called to bring me news of her death and opened the front door for me.

Sen çok iyi bir adamsın, Komiser, fakat gerçekten değilim.

You're a very nice man, Lieutenant, but I'm not really hungry

Belki de senin için kapı açmak gibi çılgınca bir şey yaparım.

I might do something crazy like open a door for you.

Acele et ve şu kapıyı.

Hurry up and open the door.

Ve sen, şu kapıyı ve beni eve at.

And you, open the door and take me home.

Bir, iki, üç ve kapıyı !

One, two, three, open the door.

Lütfen bu kapıyı !

Please, open this door!

Lütfen şu kapıyı!

Please, open the door!

gözlerini, Brian, FBI, Gizli Servis bu tek bir adamdan daha büyük bir şey.

Open your eyes, Brian, the FBl, the Secret Service this is bigger than any one man.

Sadece kapıyı lütfen.

Just open the door, please.