aşaması

Şu aşamada, bu askeri bir operasyon değil.

At this point, this is not a military operation.

Bu önemli bir araştırma, ama şu aşamada, sadece bir araştırma, Meredith.

Which is important research, but at this point, it's research, Meredith.

Hayır, bu sadece bir aşama.

No, this is just a stage.

Haklısın, bu senin için sadece başka bir aşama.

You're right, because this is just another phase for you.

Bir erkeğin hayatında önemli bir aşama.

An important step in a man's life.

Bu aşamada, daha fazla yapabileceğimiz hiçbir şey yok.

At this stage, there is nothing more we can do.

Bu aşamadaki bir kadın için gayet normal, Doug.

That's perfectly normal for a woman at this stage, Doug.

Bir aşama kolay, değil mi?

One step is easy, right?

Şimdi yeni geleceğine aşama senin ilk olarak.

Now your first step to your new future.

Bu aşamada bile buna, yavaş ve aktif bir cinayet diyebilirim.

Even at this stage, I'd call this a slow, active murder.