alkalin

Su bile zehirlidir. Bu da alkalin tuzlarının aşındırıcı kimyasal harmanının sonucudur.

Even the water is poisonous a caustic chemical brew of alkaline salts.

Hylo-alkaline dönüştürücü, mikro-indüksiyon bobini, tri-gen izolatörleri.

Hylo-alkaline converter, micro-induction coil, tri-gen insulators.

Bir alkalin tavşan!

It's alkaline bunny!

Semen sıvısında sperm yanında, su, çinko, C vitamini prostaglandin ve alkalin bulunuyor.

In semen, besides sperm, water, zinc, vitamin C prostaglandins and alkalines are present.