buharı

Fakat, bana güzel bir parça balık ver ve biraz, oh, buharda pişmiş sebze, çok hoşuma gider.

But, give me a nice piece of fish and some, oh, some steamed vegetables, I am good to go.

Gerçekten de O Buhar Kalesinin büyük bir icat olduğunu sanmıştım.

I really think that Steam Castle is a great invention

Sadece su buharı ve nikotin ve bunlar gibi iyi şeyler, bilirsin.

It's just water vapor and nicotine and good things like that, you know?

Çok kötü. sen hareketli bir hedefi vuramazsın Zavallı Buhar Makinesi.

Too bad you can't hit a moving target. Poor Steam Engine.

Bu otelde buhar banyosu gibi bir şey var mı?

This hotel has got some kind of steam bath?

Ve bu Buhar Kalesi gücün en mükemmel şekli.

And this Steam Castle is the ultimate form of power

Hava yok; sadece karbondioksit, nitrojen ve su buharı.

There's no air, just carbon dioxide, nitrogen and water vapor.

Daha sonra, bu Buhar kalesi senin olacak. Ne?

Later, this Steam Castle will be yours

Ve bu Buhar Kalesi tam bir mühendislik dehasıdır

And this Steam Castle is a marvel of engineering

Profesör Lloyd, Lütfen Buhar Küresinden uzak durun.

Professor Lloyd, please stay away from the steam ball