bulma için Türkçe-İngilizce çeviriler:

finding, find · locating · detection, detect · procurement · diğer çevirileri

bulma finding, find

Başka bir kadın var Ve ben onu bulmaya gidiyorum.

There is another woman, and I'm going to find her.

Bunu bulmanın tek bir yolu var sanırım.

I guess there's only one way to find out.

İyi bir şeyler bulmaya çalışıyorum.

I'm trying to find something good.

bulma locating

Freya bizi bulmak için yer bulma büyüsü yapıyor.

Freya is doing a locator spell to find us.

Ben kalacağım ve yer bulma büyüsü yapacağım.

I'm gonna stay and try a locator spell.

Aynı zamanda Wendy'nin kızını da bulmaya çalışıyoruz.

We're also trying to locate Wendy's daughter.

bulma detection, detect

Ve Bay Peck, o tekne çok gizli denizaltı bulma donanımıyla ağzına kadar dolu.

And Mr. Peck, that boat is just jam-packed with top-secret, submarine detection gear,

Güç alanları var mı, bulma ızgaraları, fiziksel bariyerler?

Are there force fields, detection grids, physical barriers?

bulma procurement

Mesela, Caburus kadar değerli bir adam bulmaya çalış.

Perhaps the procuring of a man as worthy as Caburus.