bulutlar

Tamam, senin kız arkadaşın olurum ama sadece bana bir bulut getirirsen.

Okay, I'll be your girlfriend, but only if you bring me a cloud.

Bir renk düzeni var ve bu da bir bulut gibi görünüyor.

Okay, well, this is in the color scheme, and it looks like a cloud.

Tüm etrafında tüylü bulutlar Bak, burada bir tüylü güvercin's beni felç edelim aşk senin kürklü duvarları

All around are furry clouds Look, here's a furry dove Let me stroke your furry walls of love

Ve şimdi başka bir şeylerin parçası olan her bir parçamız da bir ay, bir fırtına bulutu, bir mamut olur.

And every part of us now was once a part of some other thing a moon, a storm cloud, a mammoth.

Yarın sabah ilk şey bu lanet buluttan ayrılıyoruz.

We're leaving this damn cloud first thing tomorrow morning.

Hayır, bir film var, harika bir film, Bulutlar'dan daha iyi bence.

No, there is a movie, a great movie, better than Clouds, I think.

Bir pazar günü, öğleden sonraydı ve gökyüzünde tek bir bulut yoktu.

It was a Sunday afternoon, and there wasn't a cloud in the sky.

Evet. kan Biraz gerçekten büyük bir bulut yapar.

Yeah. Little bit of blood makes a really big cloud.

Bu, büyük bir güç bulutunu giymek gibi bir şey.

Oh, it's like wearing a big power cloud.

Bulut, lütfen sabırlı ol ve ben eğitimimi bitirene kadar bekle.

Cloud, please be patient and wait until I finish training.