canavarı

Evet, efendim, ilk, ve ben yalnızca bazı hikayeler duydum kayıp çocuklar ve bir canavar hakkında, değil mi?

Yes, sir, it is, and I just heard some stories about About missing kids and a monster in the night? Yeah.

Bak, bunu daha fazla yapamam, o çocuk değil, o bir canavar!

Look, I can't do this any more, she's not a child, she's a monster!

Bir canavar olmak istiyorsun ama korkuyorsun gerçek bir canavar olman gerek

You want to be a monster but you're scared you'll become a real monster.

Lütfen canavar ben değilim. Lütfen, lütfen, lütfen.

Please, I'm not the monster, please, please, please!

Ne tür bir canavar bir çocuğa böyle bir şey yapabilir?

What kind of a monster would do something like this to a child?

Baban pek çok büyük şey olabilir ama o bir canavar değil.

Your father is a great many things, but he is not a monster.

O iyi bir adamdı ve sen bir canavar değilsin, Luke.

He was a good man and I know you're not a monster, Luke.

Genç, bir çocuktan daha küçük ama diğerleri gibi bir canavar.

Young, little more than a child, but a monster like the others.

Ama ben her zaman bir katil, bir canavar olacağım.

But I'm always going to be a killer. A monster.

Ian Garrett gibi canavarlar olmadan dünya daha iyi bir yer değil mi, söyle. Burada duramam. Em!

Tell me the world's not a better place without monsters like Ian Garrett. I can't be here. Em!