dönmek için Türkçe-İngilizce çeviriler:

come · come back · turn · return · go back · turn around · return to · come home · go on · turn back · to turn · spin · stay · wheel · face · rotate · round · turn up · revolve · go back on · call back · turn round · circle · turn over · whirl · orbit · twirl · twist · convert · swirl · swing · bear · screw · roll · arrive · switch · veer · revert · depart · gyre · diğer çevirileri

dönmek come

Şimdi iyi bir kız ol ve eve geri dön.

Now be a good girl and come back home.

O yüzden neden bize geri dönsün ki?

So why would she come back to us?

Uslu bir kız ol, iyi beslen Ve iyi ve mutlu olarak geri dön.

Be a good girl, eat well, and come back nice and happy.

dönmek come back

Şimdi iyi bir kız ol ve eve geri dön.

Now be a good girl and come back home.

Ve bugün geri dön. Parayla birlikte.

And come back today with the money

Git! Evine dön ve buraya geri gelme.

Leave! go home and don't come back.

dönmek turn

Bir, iki, üç dört, beş, altı, yedi sekiz, dokuz, dön.

One, two, three four, five, six, seven eight, nine, turn.

O sana yardım için geldi sen de ona arkanı döndün.

He came to you for help, and you turned your back on him.

Peki, o zaman.. Geri dönelim.

OK then let's turn back.

dönmek return

Döndüğümüzde de sana çok daha iyi bir kız ile çok daha iyi bir kale vereceğim.

And when we return, I'm going to give you a much better girl and a much better castle.

Bu yüzden şimdilik lütfen eve dönün.

So please return home for now.

Dr. Yang henüz dönmedi.

Dr. Yang hasn't returned.

dönmek go back

Şimdi git ve asla geri dönme.

Now go and never come back!

O yüzden geri dönmek için bir sebebim yok.

That's why there's no reason for me to go back.

Geri dön, oraya geri git.

Turn around, go back there.

dönmek turn around

Bir ve iki ve üç ve dört. Etrafında bir döndür.

It's one and two and three and four, and turn her around,

Şimdi etrafında dön ve

Now turn around and

Benim için dön, sevgilim.

Turn around for me, darling.

dönmek return to

Döndüğümüzde de sana çok daha iyi bir kız ile çok daha iyi bir kale vereceğim.

And when we return, I'm going to give you a much better girl and a much better castle.

Aslında, uzun zaman önce Ho ile dönmeye karar vermiştin.

Actually, you decided long ago to return with Ho.

Ona geri dön.

Return to him.

dönmek come home

Şimdi iyi bir kız ol ve eve geri dön.

Now be a good girl and come back home.

Lütfen geri dön ve eve gel

Please turn around and come home

Eve geri dön, lütfen.

Just come home, please.

dönmek go on

Burada bir şeyler dönüyor. Bana söylemediğin bir şey var, ben de bunu öğrenmek istiyorum.

There's something going on here, something you're not telling me, and I wanna know what.

Özür dilerim efendim ancak sanırım burada tuhaf bir şeyler dönüyor.

Excuse me, sir, but I think something weird is going on here.

Bir şeyler mi dönüyor?

Well, is something going on?

dönmek turn back

Üç kere etrafında dön ve tekrar gel.

Turn around three times and come back.

Şimdi git ve sakın geri dönme.

Now leave and don't turn back. Go.

Dinle beni.. Her ne olursa olsun, geri dönme!

Listen, don't turn back, no matter what you see.

dönmek to turn

Ve bu güzel kız içeri girdi, ve ben Arthur'a dönüp dedim ki "Arthur, şu kızı görüyor musun?

And this beautiful girl walked in, and I turned to Arthur and I said "Arthur, you see that girl?

Sadece bir kez daha bana dön, bir kez daha gözlerimle buluş.

Just one more time you turn to me, meet my eyes once again.

Eğer beni tekrar görmek istiyorsan, şimdi arkanı dön.

If you want to see me again, turn around now.

dönmek spin

Başka bir şey var mıydı? teker dönüyordu ama hamster ölmüştü.

Is there anything else? The wheel was spinning, but the hamster was dead.

O kadar hızlı dönüyordu ki, bir gün sadece altı saatti.

It was spinning so fast, a day lasted only six hours.

Jenna'nın biraz başı dönüyor. Ama ben iyiyim.

Jenna's head is spinning but I'm okay.

dönmek stay

Ben dönene kadar burada kalın, tamam mı?

You stay right here until I get back, okay?

Geri dön ve yanlarında kal.

Go back and stay with them.

Hayır, lütfen yatağına dön, burada kal lütfen.

Oh no, go back to bed, stay here. Please.

dönmek wheel

Başka bir şey var mıydı? teker dönüyordu ama hamster ölmüştü.

Is there anything else? The wheel was spinning, but the hamster was dead.

Tanrım, çok güzel bir dönme dolap.

God, it's a beautiful Ferris wheel.

O benim pembe dönme dolabım ve pembe olarak kalacak.

That's my pink Ferris wheel, and it's staying pink!

dönmek face

Geri dön ve yüzleş benimle.

Come back and face me!

Kate, sen de burada dur ve bana dön.

Kate, you stand here and face me.

Evet, yüz geri döndü!

Yeah, the face is back.

dönmek rotate

Seni mesmerized gördüm Donmuş bir börek döndürmek izliyor Bir mikrodalga fırında.

I've seen you mesmerized watching a frozen burrito rotate in a microwave oven.

Dönme ekseni artı üç derece.

Rotation axis plus three degrees.

Hazneyi döndür, lütfen, Hal.

Rotate the pod, please, Hal.

dönmek round

Bu etrafında dönüyor ve bu ışıklar yanıyor, sonra bu yukarı ve aşağı gidiyor.

This turns round and this lights up, then this goes up and down again.

Hadi bir tur daha dönelim.

Let's have another round.

Dön şimdi, işte bu.

Round now, that's it.

dönmek turn up

Kapa çeneni ve arkanı dön.

Shut up and turn around.

Peki, ayağa kalk ve arkanı dön.

All right, stand up and turn around.

Ayağa kalk ve yüzünü dön.

Stand up and turn around.

dönmek revolve

Ne yani, bütün dünya senin etrafında dönüyor?

What do you think, the whole world revolves around you?

Çünkü dünya senin etrafında dönüyor.

Because the world revolves around you.

Tanrım, dünya gerçekten de senin etrafında dönüyor, değil mi?

Jesus, the world really does revolve around you, doesn't it?

dönmek go back on

Hadi, işine geri dön ama bunu bir düşün, tamam mı?

Go on, get back to work but think about it, okay?

İçeri geri dön hadi.

Go on back in there.

Şimdi oraya geri dön ve yoluna devam et.

Now go on back there and keep moving.

dönmek call back

Beni ara ve hemen geri dön.

Just call me back and come back.

Gelecek sefer ara ya da ben eve dönene kadar bekle, tamam mı?

Next time call, or wait until I go back to home, okay?

Bir kaç telefon görüşmesi yaptı ve buraya döndü.

He made some phone calls and came back here.

dönmek turn round

Bu etrafında dönüyor ve bu ışıklar yanıyor, sonra bu yukarı ve aşağı gidiyor.

This turns round and this lights up, then this goes up and down again.

Evet, arkanı dön.

Yeah, turn round.

Dönün o zaman.

Then turn round.

dönmek circle

Bir sonraki hareketin ne Jackie üsse geri dönmek mi?

What's our next move, Jackie circle back to base?

Sadece bir dairenin etrafında dönüyor!

It's just going around in a circle!

Bil bakalım kim güven çemberine geri döndü?

Guess who's back in the Circle of Trust?

dönmek turn over

Dur ve sanki bitmiş gibi arkanı dön.

Stop and turn around like it's over.

Tamam, yüzünü dön.

Okay, turn over.

Pekâlâ, şimdi arkanı dön ve eğil.

Alright, now turn around and bend over.

dönmek whirl

Dev bir gaz ve toz bulutu dönen bir disk oluşturacak şekilde çöktü.

A giant cloud of gas and dust collapsed to form a whirling disc.

Sallan ve hızla dön "benim sevgilim kalbimi aldı ve gitti.

By swaying and whirling." "My beloved has taken my heart and gone.

Bayan Eyelesbarrow, iki hafta önce dönen bir derviş gibi beni kurtarmaya geldi.

Miss Eyelesbarrow breezed in like a whirling dervish a fortnight ago to rescue me.

dönmek orbit

Yörüngede dönen yıldızların resimleri inanılmaz bir şeyi ortaya çıkardı.

The pictures of the orbiting stars revealed something amazing.

Ve biz de onun yörüngesinde dönen küçük aylar gibiyiz.

And we're all like little moons orbiting around.

Şey gibi Ayın dünya etrafında dönmesi gibi.

It's like the moon orbiting the earth.

dönmek twirl

Bu tarafa git, sonra şu tarafa, dön etrafında, çok kolay.

Go this way, then that way, twirl around, it's easy.

Önce beni döndür.

Twirl me first.

Dön benim için.

Twirl for me.

dönmek twist

Ve döndür ve geri çek.

And twist. And back.

Ve yukarı ve döndür.

And up. And twist.

Kıvrıl ve dön

Twist and turn

dönmek convert

Bu bir utanç ki o Yahudi değil, dönmeyi bile istemiyor.

It is a shame, she's not Jewish, doesn't even want to convert.

Kız kardeşi de İslam'a döndü ve Endonezya'ya taşındı.

And his sister converted to islam and moved to Indonesia.

Laküner enfarkt. Hemorajik inmeye dönüşmüş.

Lacunar infarct converted to hemorrhagic stroke.

dönmek swirl

Bu yükseklikte bir bomba dışında bu uçağı gözyaşı olur. ve sorular Zaten etrafında dönen

A bomb at this height would tear this plane apart. And questions already swirling around

Kırmızı çiçekler dönen bakın.

I see swirling red flowers.

Maviler, sarılar, girdap gibi dönen yıldızlar.

The blues, the yellows, the swirling stars.

dönmek swing

Biraz daha bu tarafa dön biraz, Gina.

Swing around this way just a little bit, Gina.

Vince Masuka sadece bir yöne dönerdi.

Vince Masuka only swings one way.

Hadi bir sonraki köprünün etrafında dönelim ve yeniden ayarlayalım.

Let's swing around on the next bridge and recalibrate.

dönmek bear

Onu bir ayıya döndür.

Turn him into a bear.

Barca geri döndü, hediye de getirmiş.

Barca has returned, bearing gifts.

Lanet ayı, geri dönmüş!

The goddamn bear's back.

dönmek screw

Seni almak için geri dönmek istedim ama Kyle siktir et dedi.

I wanted to go back and get you, but Kyle said screw you.

Baron onu haftada bir beceriyor. Sonra da Palermo'ya geri dönüyor.

The baron screws her once a week and then goes back to Palermo.

Sıçtık, geri dön, lanet olası!

We're screwed, turn back, damned!

dönmek roll

Bir kaç yıl önce, Duke kasabaya geri dönmüştü.

A couple years ago, Duke rolled back into town.

Dön ve devril.

Spin and roll.

Pappu para içinde dönüyor.

Pappu's rolling in money

dönmek arrive

Peterson San Antonio'dan iki saat önce döndü.

Peterson arrived back in San Antonio two hours ago.

Hong Qi'nin gelişinden hemen sonra haydutlar geri döndü.

Soon after Hong Qi arrived, the bandits returned.

dönmek switch

Giz'i al, geri dön ve bir çeşit ışık düğmesi bulmaya çalış.

Take Giz. Go back and try and find some kind of light switch.

Hızlı geri dönme düğmesi mi?

The fast return switch?

dönmek veer

Veer geri döndü.

Veer is back.

Dikkat et, yoksa yeniden Veer Singh Panesar'a dönebilirsin.

Watch it, or you might turn into Veer Singh Panesar.

dönmek revert

Kan basıncı normale döndü. Sesi geri geldi.

BP reverted to normal, voice came back.

Daha basit bir hayata geri dönmüşler?

They reverted to a simpler life?

dönmek depart

Tommy Haverford, Parklar departmanına geri döndü.

Tommy Haverford back in the Parks Department.

dönmek gyre

Genişleyen bir zembereğin içinde durmadan dönen

turning and turning in the widening gyre