doğu için Türkçe-İngilizce çeviriler:

east · the east · eastern · orient, oriental · easterly · diğer çevirileri

doğu east

Kuzey, güney, doğu ve batı.

North, south, east, and west.

Güneye bir de kuzeye, doğuya ve batıya.

It went South, north, east and west.

Ama merak etmeyin, Yukarı Doğu Yakalı arkadaşlarım.

But don't worry, my Upper East Side friends.

doğu the east

Orta Doğu hakkında bir şey biliyor musun?

You know anything about the Middle East?

New York ve tüm Doğu Yakası bu öğleden sonra haritadan silindi.

New York and the entire East Coast were wiped off the map this afternoon.

Conley Zorin'in Doğu körfezindeki petrol dönüşüm projesini yürüten bir jeolog.

Conley is a geologist. Runs Zorin's oil reclamation project in the East Bay.

doğu eastern

Bunlardan bir tanesi o kadar büyük ki, kendi adı bile var Doğu Pasifik Çöp Yığını.

One of them is so big it's even got its own name the Eastern Pacific Garbage Patch.

Çoğunlukla doğu Avrupa kadınları.

Mostly Eastern European women.

Orta Doğu'lu teröristler, Audrey.

Middle Eastern terrorists, Audrey.

doğu orient, oriental

Tamamen farklı bir doğu milleti.

That is a different Oriental nation.

Artık Doğu Hardalı da yok!

No more oriental mustard!

San Francisco hamamböceği genellikle alman veya doğu kökenli olur.

The San Francisco roach is generally German or oriental in derivation.

doğu easterly

Siyah İsa beyaz İsa, diş perisi Doğu Tavşanı hepsi

Black Jesus, White Jesus, Tooth Fairy, Easter Bunny, all of them!

Tüm doğu kıyı şeridini esir alacak bir poyraz rüzgârı yaklaşıyor.

There's a nor'easter storm approaching the entire Eastern seaboard.

Crotty'nin karıncaları gördüğü gün doğu yönünde kuvvetli rüzgar vardı.

There were strong easterly winds the day Crotty saw the ants.