doktor için Türkçe-İngilizce çeviriler:

doctor · doc · medical, medic · physician · medical doctor · therapist · diğer çevirileri

doktor doctor

Ben doktor değilim. Bu yüzden tam olarak nedir bilmiyorum, ama muhtemelen iyi değildir.

I'm not her doctor, so I don't know exactly, but it's probably not a good thing.

Sen doktor gibi bir şey olmak istiyorsun. Unuttun mu?

You want to be a doctor or something Remember?

Kızlardan biri ve bir doktor arasında bir problem var.

There's some problem between one of the girls and a doctor.

doktor doc

Bilin ki doğrudur, dünyada sadece bir tane Doktor Batı var bir tane Doktor Batı var..

Remember that in the world you know it's true There's only one Doc West There's only one Doc West

Küçük kız burada ölmedi. bu taraftan, doktor.

Little girl didn't die in here. This way, Doc.

Belki de Doktor o ilaçları bu yüzden çalmıştır.

Maybe that's why the Doc stole those drugs.

doktor medical, medic

New York'ta tıp fakültesine gitti ama o zaman geri geldi Burada bir ER doktor olmak?

You went to medical school in New York but then you came back to be an ER doctor here?

Dr. Mantlo. Bu, Peter Saldua için başka bir doktor tarafından doldurulmuş tıbbi bir form.

Dr. Mantlo, this is a medical form completed by Peter Saldua for another of his doctors.

Tıbbi görüşünüz bu mu doktor?

Is that your medical opinion, doctor?

doktor physician

Ben bir hekimim. Doktor.

I'm a physician, a doctor.

Kızlar şu an bir doktor tarafından kontrol ediliyor.

The girls are being examined by a physician right now.

Sen eğitimli bir doktor musun?

Are you a trained physician?

doktor medical doctor

New York'ta tıp fakültesine gitti ama o zaman geri geldi Burada bir ER doktor olmak?

You went to medical school in New York but then you came back to be an ER doctor here?

Ona yardım etmek istiyorum. O çok hasta, ilaca ihtiyacı var. Senin de elinde bir doktor takımın var.

I want you to help him because he's sick and he needs medication and you have a team of doctors here.

Doktor benim bir tıbbi mucize olduğumu düşündü.

The doctor thinks me a medical miracle.

doktor therapist

Duvardakilere göre, doktor, siz bir seks terapistisiniz.

According to these, doctor, you're a sex therapist.

Bu yüzden de Doktor Corvis ona yeni bir terapist bulmasını önermiş.

So much so, that Doctor Corvis recommended he find a new therapist.

Doktor Pentola bir terapist.

Dr. Pentola is a therapist.