efsanevi için Türkçe-İngilizce çeviriler:

legendary · mythic, mythical · legend · fabulous · fabled · diğer çevirileri

efsanevi legendary

Şu haydutlara dikkatli bakın yenilmez ve efsanevi Robin Hood ve arkadaşı Allan A Dale.

Behold the outlaw! The invincible and legendary Robin Hood. And his friend, Allan A Dale.

Ama bu efsanevi bir top!

But it's a legendary ball!

Bu haftanın Efsanevi Dövüşçüsü

This week's Legendary Fighter is.

efsanevi mythic, mythical

Yani o bir çeşit, efsanevi yaratık gibi bir şey.

Well she's like some a, some mythical monster.

Bu adı su aygırı olan efsanevi bir yaratık.

This is a mythical creature called a hippo.

Ölümün ve yeniden doğuşun efsanevi sembolü.

A mythical symbol of death and rebirth.

efsanevi legend

Hayır, bu gerçekten efsanevi.

No, it's really a legend.

Şimdi, o ucuz değil ama efsanevi, ve tarihi;

Now, it's not cheap, but the legend, the history;

Ben Brent Mustangburger ve yanımda efsanevi... .Darrell Cartrip ve David Hobbscap.

I'm Brent Mustangburger with racing legends Darrell Cartrip and David Hobbscap.

efsanevi fabulous

Bu da benim efsanevi kaya stilim.

And this is my fabulous rock style.

Demek, muhteşem, efsanevi, karşı konulamaz Alain Leroy bu.

So that's the fabulous, legendary, irresistible Alain Leroy.

Efsanevi bir kadın.

A fabulous woman.

efsanevi fabled

O yaz, Larry Bird ve Magic Johnson ile efsanevi Rüya Takımı'na girecekti.

That summer, he would join Larry Bird and Magic Johnson on the fabled Dream Team.

Onun dergilerde Columba yazdı insan ile bir karşılaşma kıyılarına yakın bir adam taşıyan şimdi efsanevi Loch Ness.

In his journals, Columba wrote of an encounter with people bearing a man near the shores of the now-fabled Loch Ness.

Nihayet efsanevi bilinmeyen kralı gördüm.

Finally see the fabled unknown king.