ekonomi için Türkçe-İngilizce çeviriler:

economy · economics, economic · diğer çevirileri

ekonomi economy

Ben düzgün bir ekonomi isteyen dürüst bir adamım.

I am an honest man Who wants an honest economy.

Ne tarz yanlış bir ekonomi bu?

What kind of false economy is this?

Bugün büyük küresel ekonomi bütün kıtaları birbirine bağlıyor.

Today, our great global economy binds all the continents together.

ekonomi economics, economic

Santiago'daki Katolik Üniversitesi Ekonomi Bölümü küçük bir Chicago Okulu oldu.

The Catholic University economics department in Santiago became a little Chicago School.

Basit bir ekonomi, gerçekten.

It is simple economics, really.

Hayır, sadece basit bir ekonomi.

It's just simple economics.