emirdir

Her neyse, önemli değil. Bu emirleri herkesten daha iyi biliyorsun.

Anyway, it doesn't matter you know these orders better than anyone.

Carlos, bu evi aramak için arama emrim var. evde bir tek sen mi varsın?

Carlos, I have a warrant to search this house, are you the only one in the house?

Bu bir emirdir. ve beni buraya bunun için getirdiğin için teşekkürler.

That's an order. And thanks for bringing me here for this.

Aslında bugün senin için yeni bir emir aldım.

Actually, got a new order for you today.

Evet, ama gerçek bir emir değildi, değil mi?

Yeah, but it wasn't a real order, was it?

Bu benim emrim değil.

This is not my call.

Evet, biliyorum ama bu bir emirdir.

Yeah, I know, but it's an order.

Bu büyük bir emir gibi geldi, Sayın Başkan.

Sounds like a big order, Mr. President.

Ama bu askeri bir emir değil ki efendim.

Oh, but this is not a military order, sir.

Şimdi sana bu emri kim verdi?

Now who gave you that order?