gamsız

Bazen bir yaşlı kadar bilge... .gamsız bir su akıntısı gibi.

Sometimes as wise as old men at others, like a carefree stream.

Bak ne kadar da gamsız görünüyor.

Look how carefree she looks.

Sen kime gamsız diyorsun?

Who you calling carefree?

Mutlu, gamsız bir politikacının karısıyım.

A happy carefree politician's wife.

İşte bu yüzden, size gamsız insanlar dedim.

That's why I called you happy-go-lucky people.

Etraftaki en gamsız kişi.

The most carefree person around.

Aceleci olma, benim gamsız dostum.

Don't be hasty, my happy-go-lucky friend.

Ben senin gibi gamsız bir hayat sürmeye devam edemem Yojiro.

I can't keep living all carefree like you, Yojiro

Boşanmış, meteliksiz ve gamsız

Divorced, broke and sloppy.

Doktor, ne yapacağız. bu gamsız baykuşumuz için?

Doctor, what should we do about our freewheeling fop?