girdi için Türkçe-İngilizce çeviriler:

entered · entry · input · data · diğer çevirileri

girdi entered

Ama, işe başka bir mühendis daha girdi. Ne çok genç, ne de zekiydi. Ama çok sinsiydi.

But enter another software engineer, not so young, not so bright, but very, very sneaky;

Gir içime ve bana bir oğul ver!

Enter me and give me a son!

Şimdi beni itin ve girin.

Now you push me and enter.

girdi entry

Zorla girildiğine dair bir iz yok.

There's no sign of forced entry.

Fakat bay Ridley zorla girildiğine dair hiç bir iz yok.

But Mr Ridley, there are absolutely no signs of forced entry.

Kaptan, son seyir defteri girişinin de bir kısmı var, sadece ses.

Captain, we also have a portion of the last log entry. It's audio only.

girdi input

Benim girdi aslında yararlı olabilir.

My input could actually be helpful.

Etnik ve ulusal etkenleri gir.

Input the ethnic and national factors.

Şimdi, Bay Yorke nanoformların aktivasyon kodlarını girin.

Now, Mr Yorke, input the nanoform activation codes.

girdi data

Geminin veri deposuna gir ve git onu al.

Access the ship's data stores and let's go get him.

Lütfen veriyi girin.

Please enter data.

Data, yeni koordinatları kim girdi?

Data, who programmed the new coordinates?