hazine için Türkçe-İngilizce çeviriler:

treasure · treasury · trove · treasure trove · mine · gem · riches · diğer çevirileri

hazine treasure

O bir hazine avcısı değil, bu da gerçek altın değil.

He's not a real treasure hunter. And this is not real gold.

Daha çok milli bir hazine gibi.

He's more like a national treasure.

Peki, iyi bir hazine avını her zaman sevmişimdir.

Well, I always loved a good treasure hunt.

hazine treasury

Hazine Bakanı Hank Paulson bu sabah ki Matt Lauer'a verdiği beyanda

Treasury Secretary Hank Paulson telling Matt Lauer this morning

Ve Jack Benny de Hazine Bakanı olmalı.

And Jack Benny is treasury secretary.

Kürk yok, para kolleksiyonu yok, depo sertifikası yok, hazine bonosu yok.

No furs, no coin collections, no stock certificates, no Treasury bonds.

hazine trove

Dinle, burada sahipsiz hazine gibi bilgiler buldum.

Listen, I got a treasure trove of information here.

Erken çocukluk acı dolu bir hazine sandığıdır.

Early childhood is a treasure trove of pain.

Yoder kendisine kesinlikle değerli bir bilgi hazinesi toplamış.

Yoder certainly gathered himself a valuable trove of information.

hazine treasure trove

Dinle, burada sahipsiz hazine gibi bilgiler buldum.

Listen, I got a treasure trove of information here.

Erken çocukluk acı dolu bir hazine sandığıdır.

Early childhood is a treasure trove of pain.

İşte Bu benim hazine sandığım

Here this is my treasure trove.

hazine mine

Bu bir hazine Lloyd ve hepsi benim.

It's, ah, treasure, Lloyd, and it's all mine.

Bu da demektir ki, hazinenin geri kalanı benim.

Which means that the rest of the treasure is mine.

O hazine sandığı benim!

That treasure chest is mine!

hazine gem

Jerry, Suzie'nin kitabı gerçek bir hazine.

Jerry, Susie's book is a real gem.

Tam bir cevher, bir hazine.

She's a real gem, a pro.

Yeşim Ejder Kılıcı gerçek bir hazine!

The Jade Dragon Sword is a rare gem

hazine riches

Ve bu kasabanın içinde başka bir tapınak var aynı keza başka hazineler de.

And in this town, there are other temples and surely other riches.