içiyor

Evet ama, hala içiyor musun?

Yeah, but you still drink?

Yine içki içiyor bütün bunlar senin yüzünden oldu, seni işe yaramaz!

He is drinking alcohol again... .all this has happened because of you, useless!

Hala kahve içiyor musun?

You still drink coffee?

O hala içiyor mu?

Does he still drink?

İnsanlar bunu nasıl içiyor?

How do people drink it?

Onlar şişman, sigara içiyor, bir hafta önce antrenmana başladılar.

They're fat, they smoke, they started training a week ago.

Ama bazen çok içiyor ve sonra ne oluyor bilirsin.

But he sometimes drinks too much and then you know

Ya da onunla kahve içiyor!

Or he's having coffee with him.

İnsanlar daha çok içiyor ve daha çok eğleniyorlardı.

People were drinking more and having a lot more fun.

Hala sigara içiyor musun?

Hey, do you still smoke?