kapsamlı için Türkçe-İngilizce çeviriler:

extensive · comprehensive · thorough · scoped, scope · inclusive · exhaustive · wide · expansive · ranging, range · diğer çevirileri

kapsamlı extensive

Kapsamlı beyzbol kartı koleksiyonum var ve İngilizce dahil bir dil biliyorum.

I have an extensive baseball card collection and I speak one language, including English.

Bu görkemli ve geniş kapsamlı kütüphane..

This magnificent and extensive library

Seninle kapsamlı seanslar yapmak istiyorum, hipnoz da dahil.

I'd like to do extensive sessions with you, including hypnosis.

kapsamlı comprehensive

Son on yıl içinde, Madagaskar bu yırtıcılar hakkında en kapsamlı kanıtları sağlamıştır.

In the last ten years, Madagascar has provided the most comprehensive evidence about these predators.

Daha kapsamlı bir şeye ihtiyacın var.

You need something more comprehensive.

Ben bundan biraz daha geniş kapsamlı olacağım, Chief.

I'll be a little more comprehensive than that, Chief.

kapsamlı thorough

İyi bir polis her zaman kapsamlı bir arama yapar.

A good policeman always does a thorough search.

Kapsamlı bir araştırma yürütüyoruz.

We're conducting a thorough investigation.

Ve kapsamlı bir iş.

And a thorough job.

kapsamlı scoped, scope

Bu şekilde, sadece bir kişi görevin tam kapsamını biliyor olacak.

That way, only one person knows the full scope of the mission.

Ve dokunulmazlığın çok sınırlı bir kapsamı vardır.

And immunity is a very limited scope of powers.

Biz kapsamı onu gerekir?

Should we scope him?

kapsamlı inclusive

Biz kapsamlı oyuncularız efendim.

We're inclusively players, sir.

Daha kapsamlı ve açık fikirliler.

They're more inclusive and open.

kapsamlı exhaustive

Kapsamlı bir incelemeden sonra,

After an exhaustive review,

kapsamlı wide

Bu geniş kapsamlı bir röportajdı.

It was a wide-ranging interview.

kapsamlı expansive

Bu, çok kapsamlı bir soru.

That's a very expansive question.

kapsamlı ranging, range

Bu geniş kapsamlı bir röportajdı.

It was a wide-ranging interview.