kobraları

Kobra dünyayı yönetmeye kararlı, acımasız bir terörist organizasyonu değil mi?

Is Cobra not a ruthless terrorist organization determined to rule the world?

Ve lütfen unutmayın, bu cumartesi Kobra eğlence koşusu var.

And please don't forget this Saturday is the Cobra fun run.

Kobra bize saldırır, ama o da bizim kardeşimizdir.

The cobra attacks us, but he too is our brother.

Ben Şişman Kobra değilim!

I'm not the Fat Cobra!

Kobra Operasyonu için buna ihtiyacın olacak.

You'll need that for Operation Cobra.

Indiana Jones filmindeki Kobra gibi mi?

It's a cobra, right, like Indiana Jones?

Yakın zamanda gizli bir Kobra kazı alanına sızdım. Kod adı:

I recently infiltrated a secret Cobra dig site, code name:

Penguen, kobra, üç sincap ve bir papağan.

Penguin, cobra, three squirrels, and a parrot.

Kobra Operasyonu için gizli görevdesin, değil mi?

You're undercover, aren't you, for Operation Cobra?

Şişman Kobra ile ilgili olan ne?

What's this about the Fat Cobra?