kuantum

Bu bir kuantum alan üreteci değil mi?

That's a quantum field generator, isn't it?

Kuantum Fizikte karmaşık bir açıklaması var.

There's a complicated explanation about quantum physics.

Üç saat içinde kuantum fiziği testim var.

I've got a quantum physics quiz in three hours.

Gerçekten, bu basit bir kuantum mekaniği.

It's simple quantum mechanics, really.

Bu tamamen kuantum fiziğinin bir sorunudur moleküler çekim ve zamanlama.

It's all a question of quantum physics molecular attraction and timing.

Ve kuantum fiziği hakkında da düşünmek istemiyorum.

And I don't wanna think about quantum physics.

Kuantum fiziği hakkında bir şey?

Anything about quantum physics?

Bay Worf, kuantum torpidoları.

Mr. Worf, quantum torpedoes.

Bence bu bir kuantum olayı.

I think it's a quantum thing.

Bu, kuantum kanunları. Kuantum fiziği, kuantum mekaniği..

These are the quantum laws, quantum theory, quantum mechanics.