kulesi

Bu kısım bir rüya sanırım. Bir kule ve çan var, aşağıda da bir bahçe.

This part is a dream I think there there's a tower and a bell, and a garden below

Bekle, bu kule ile ilgili bana söylemediğin bir şey mi var?

Wait. Is there something about that tower that you're not telling me?

Evet, ama dürüst olalım Rae, en son ne zaman bir kule gördün ki?

Yeah, but let's be honest, Rae, when was the last time you seen a tower?

Kocaman bir su kulesi ve Becky, dikkatli ol.

It's a huge water tower. And, Becky, be careful.

Ve büyük bir su kulesi vardı O bir uçan daire gibi görünüyordu, ve dev bir yaban arısı ve büyük kırmızı bir kapısı vardı.

And it had a big water tower that looked like a flying saucer, and a giant bumblebee and a big red door.

Dün gece bir Amerikalı kulede kalp krizi geçirdi.

Yesterday an American had a heart attack up the tower.

Bu Kule denen yer nerede biliyor musun?

You know where this place is, this tower?

Burada bir telsiz kulesi var mı?

Is there a radio tower here?

Paris Benzeri", çift sayfa, "İkiz Kuleler inşa edildi.

Paris Match", double page, "The Twin Towers are built.

Ama şimdi, muhtemelen kasabanın büyük kısmını kontrol ediyorlar kilise kulesi de dahil.

But now they probably control most of the town including the church tower.