lağım

Ben de Jimmy Jr. ile lağımda romantik bir gece geçiririz sanmıştım. Fabrizio ve Fay gibi.

I thought Jimmy Jr. and I would have a romantic night in the sewer together, like Fabrizio and Fay.

Ayrıca evet, bu alıntı Indiana mavi kurdele sulama ve lağım panelinde söylendi.

And yeah, that quote came from the Indiana blue ribbon panel on irrigation and drainage.

Bu şeyi lağımlarda avlamak pek de iyi bir fikir değil, Liv.

You know, hunting this thing in the sewers it's not a good idea, Liv.

Bu lağım fareleri bile seni terk eder.

Even these sewer rats will abandon you.

Çünkü dünya bir lağım çukuru.

Because the world's a sewer!

Bu bir lağım.

It's a sewer.

Roma bir sirk akan bir lağım.

Rome is a circus a running sewer.

Sosyal medya Jethro, şüpheli insan davranışlarından oluşan bir lağım gibidir.

Social media, Jethro, is a cesspool of questionable human behavior.

İşin, senin için bir lağım.

Your job's a sewer for you.

Büyük bir lağıma benziyor.

It's like a big sewer.