marka

Kötü bir şey olacağını söyledi ve Mark hakkında konuşmaya başladı.

He said something bad was gonna happen. And he started talking about Mark.

Ben eve gittim, Clyde evde değildi, ama Mark oradaydı ve bütün o insanları Mark öldürdü!

I went to the house, and Clyde wasn't home, but Mark was there, and he killed all those people!

Bunun sizin için zor bir dönem olduğunu biliyorum ama Mark Mason ulusal bir kahramandı.

I know that this is a difficult time for you, but Mark Mason was a national hero.

Mark, burası senin için gerçekten çok kötü bir yer.

Mark, this is a really bad place for you to be.

Özel Ajanlar Nick Martinez ve Mark Dyson buradaki olay yerinde öldüler.

Yeah. special agents nick martinez and mark dyson Died at the scene here.

Hey Mark, sana küçük bir hediyem var, işte burada.

Hey, Mark, I got a little present for you, right here.

Ama Mark artık burada değil.

But Mark is not here anymore.

Ve bu da sevgili kızım Sarah ve arkadaşı Mark.

And there's my lovely daughter Sarah and her friend, mark.

Mark, bu senin hatan değil.

Mark, it's not your fault.

Mark iki hafta önce bir mektup yazmıştı.

Mark wrote the letter two weeks ago.