nasıl için Türkçe-İngilizce çeviriler:

how?, how · what · however · diğer çevirileri

nasıl how?, how

Yani, söyle bana bu Hakkımda çok biliyorum nasıl ve senin hakkında bir şey biliyor musun?

So tell me, how is it that you know so much about me and I know nothing about you?

Peki o zaman nasıl biliyorsun?

Well, how do you know then?

Ve nasıl bu kadar iyi görünüyorsun.

And look how well it's going.

nasıl what

Nasıl senin gibi bir kız benim gibi bir adamı ister?

What would a girl like you want with a guy like me?

Bu arada bu nasıl bir isim böyle?

What kind of name is that anyway?

Ama ne olursa olsun, nasıl olursa olsun

But no matter what, no matter how

nasıl however

Her nasılsa, Bay Kim'in farklı bir düşüncesi var.

However, Mr. Kim has a different opinion.

Her nasılsa, bu bir kötü karışım.

However it is, it's a bad mix.

Her nasılsa vahim bir hata yaptın Bay Sloane.

You, however, made a grave error, mr. Sloane.