ortasında için Türkçe-İngilizce çeviriler:

between · midst · amidst · among · amid · diğer çevirileri

ortasında between

Neden kilise ve bilim arasındaki ya da bilim ve din arasındaki bu bariz uçurum bugün ortaya çıktı?

Why this apparent rift between the church and science or between science and religion emerged today?

Orta ve büyük beden arasındaki yeni bir beden: Oryük.

A new clothing size between medium and large called Marge.

Çünkü ortada bir "çakışma" vardı. Xavier ve Tim arasında.

Well, there was some, uh overlap there between Xavier and Tim.

ortasında midst

Sen ancak bir hoşgeldin ve çarpıcı erteleme Dan bürokratik benim ortasında baskı.

You are but a welcome and striking reprieve from the bureaucratic oppression in my midst.

Ve dünyanın suları bir araya toplandı ve tam ortasında kuru toprak ortaya çıktı.

And the waters of the world gathered together, and in their midst emerged dry land.

Ve nihai sonucunu belirleyen savaşta efsanevi bir kahraman ortaya çıktı.

And in the midst of that decisive battle, a legendary hero emerged.

ortasında amidst

Belirli bir üzüntünün ortasında, Hanamoto Partisi başlasın.

Amidst a certain sadness, let's start the Hanamoto party

Yine de. .o harap bahçenin ortasında

Still, amidst the ruined garden

Kara bulutlar ortasında Ayı arayan.

Seeking the moon amidst dark clouds

ortasında among

Orta yaşlı erkeklerde yaygın bir sorun bu.

It's a common problem among middle-aged men.

ortasında amid

Büyülenmiş, ateş ortasında mest olmuş.

Incanting, ecstatic amid the fire.