rahip için Türkçe-İngilizce çeviriler:

priest · Reverend · monk · clerical, cleric · pastor · prior · friar · chaplain · priestess · bishop · diğer çevirileri

rahip priest

Bu hiç mantıklı değil, bu kilise güzel ve bu rahip bir mahkum gibi yaşıyormuş.

Doesn't make any sense, that church is beautiful, and this priest is living like a prisoner.

Tanrı bugün burada değil rahip.

God is not here today, priest.

Başka bir rahip mi istiyorsun?

You want another priest?

rahip Reverend

Yani benim bir doktor, karımın da bir rahip olması sizin için önemli mi?

So the fact that I'm a doctor and my wife's a reverend that's important to you?

Tanrı aşkına be rahip, hala yaşıyor.

Jesus Christ, reverend, it's still alive.

Linda! Rahibi kurtardığın için sağ ol.

Linda, thank you for saving the reverend.

rahip monk

Yani o bir rahip.

So? So he's a monk.

Bir rahip gibi yaşadı.

He lived like a monk.

Çok yüksek bir Lama olmalısın; Büyük bir Tibet rahibi.

You must be a very high lama; a great Tibetan monk.

rahip clerical, cleric

Bu genellikle bir papaz, rahip veya Müslüman bir görevli tarafından yapılır.

Usually it's done by a chaplain or a priest or a Muslim cleric.

Ben bir rahibim kardinal.

I am a cleric, Cardinal.

Rahip için siyah ama asker için ayağa dikilmiş sarı bir boğa olacak.

Black for the cleric, but for the soldier, a prancing bull in yellow.

rahip pastor

Ama bunu onlar için yaptım Onlar için daha iyi bir rahip olmak için yaptım.

But I did this for them, so I'd be a better pastor for them.

Rahip Tim ile konuşabilir miyim lütfen?

Can I talk to Pastor Tim, please?

O da bir rahipti, değil mi?

He was a pastor too, wasn't he?

rahip prior

Ama Lord Percy ve Baş Rahip James senin emrindeydi, değil mi?

But Lord Percy and Prior James were under your orders, weren't they?

Ne demek istiyorsun Baş Rahip?

What do you mean, Prior?

Philip artık Baş Rahip değil.

Philip isn't prior anymore.

rahip friar

Aslında ben sadece bir rahibim.

Well, actually I'm just a friar.

Ben artık ne bir rahip ne de bir keşişim.

I'm no longer a priest nor a friar.

Rahip Tuck kim?

Who's Friar Tuck?

rahip chaplain

Bu genellikle bir papaz, rahip veya Müslüman bir görevli tarafından yapılır.

Usually it's done by a chaplain or a priest or a Muslim cleric.

Ve sekreterim, Peder Patrick Keeley. Detroit silah kulübü eski rahibi.

And my secretary, Father Patrick Keeley former chaplain of the Detroit Gun Club.

Efendim, bu benim rahibim. Peder Tucker Lacy.

This is my chaplain, the Reverend Tucker Lacy.

rahip priestess

Bu dünyada, kudretli rahipler tuhaf ve tehlikeli ayinler sergiliyorlardı.

In this world, powerful priestesses presided over strange and dangerous rituals.

Bu velet aptal tamen aptak bir rahip!

This brat is just a stupid priestess after all!

O Mars'taki yüce büyücü rahip ve rahibeler gibi.

He's like the great sorcerer priests and priestesses of Mars.

rahip bishop

Hayır. Şişko papazlar ve zengin rahipler Dolcino'cuların ağız tadına daha uygundu.

Fat bishops and wealthy priests were more to the taste of the Dolcinites.

Rahip Latince bir dua mırıldandı

the bishop muttered a Latin prayer

Piskopos Waleran'dan, Baş Rahip.

It's from Bishop Waleran, prior.