sekizde

Ama gerçek şu ki, sekizinci sınıftan beri hiç Hintli bir erkek arkadaşım olmadı.

But the fact is, baby, since eighth grade I haven't had an Indian boyfriend.

Sekizinci suçlama: sekiz ila on yıl.

Count eight: eight to ten years.

Her gün sekizinci dersten sonra, Müdür Muavini Matthews buraya gelir.

Every day after eighth period, Vice Principal Matthews comes in here.

Tamam, sabah saat sekizde bir uçuş var.

Okay, there's a flight at eight in the morning.

Nick, sekizinci masadaki çift bir merhaba demek istiyor.

Nick, the couple at table eight wants to say hello.

Sanırım bir tür sekizinci seviye operasyonu var.

Guess it's a level eight operation of some sort.

Saat sekizde, yarın sabah.

Eight o'clock, tomorrow morning.

Ve sekizde bana yiyecek bir şeyler getir.

And bring me some more food at eight o'clock.

Sekizinci sınıf daha iyi olacak.

Eighth grade will be better.

Senin için altıncı benim için sekizinci sınıf gibi.

Like sixth grade for you, eighth grade for me.