su için Türkçe-İngilizce çeviriler:

water, waters · juice, juices · it · that · this · flood · otter · broth · gravy · wet · river · aquatic · following · the following · aqua · stream · semen · sap · aqueous · diğer çevirileri

su it

Fakat bu normal bir su yatağı değil, çünkü normal su yatağı böyledir.

But it's not a normal water bed, because a normal one goes like this.

Şey, bir kadın olduğunu biliyoruz, fakat zaman ve su nazik değildir.

Well, we know it's a woman, but time and water ain't been kind.

Soğuk, akan su yok, ve bir şeyler sürekli seni öldürmeye çalışır.

It's cold, there's no running water, and things are always trying to kill you.

Onlara biraz su ver lanet olası.

Give them some water damn it.

Su mu yoksa başka bir şey mi olmalıydı?

Should it be water or should it be something else?

Evet, su an gibi.

Yeah, like now. It's

Ya da belki suda bir şey vardır?

Or maybe it's something in the water?

Bu sadece su.

It's just water.

Bu portakal suyunun tadı berbat. Korkunç! Sadece yeni bir şeyler denemeye çalışıyordum.

This orange juice tastes terrible. Oh! It tastes horrible! I was trying something new.

Bu büyük bir gezegen. Ve oldukça çok su var.

But it's a big planet and that's a lot of water.