toynak için Türkçe-İngilizce çeviriler:

hooves · hoof · diğer çevirileri

toynak hooves

Bilirsin, geyik boynuzları, at toynakları.

You know, deer antlers, horse hooves,

Şeytan boynuzları görüyorum Dirgen, sivri kuyruk toynaklar, ayrık!

I see devil horns pitchfork pointed tail, hooves are cloven!

Veya bir çift toynağı.

Or a couple of hooves.

toynak hoof

Görünüşe göre üzerinde katır toynağı izleri ve çikolata parçacıkları var.

It appears to have mule hoof prints and chocolate sprinkles on it.

Her yerde toynak izleri var.

There are hoof marks everywhere.

Bana bir toynak ver, sevgilim

Give me a hoof my darling