yanlızca

Yanlızca iki ay için ve sonra gene yanlız.

Only for two months and alone again.

Bu yanlızca aşk!

It's only love

O, Iı, yanlızca bir bebek, Chris, tamam mı?

She's, uh, just a baby, Chris, okay?

Çok yüksek bir seviyede,yanlızca iki kızı var ve Maple Grove'a çok yakın.

A very superior situation, with only two daughters, and very close to Maple Grove.

Çirkin ve üzücü ve yanlızca.

It's ugly and sad and lonely.

Bu yanlızca bir akşam yemeği değil, Mel.

This isn't just any dinner, Mel.

Lütfen güzel bayan, bir peni yanlızca!

Please, pretty lady, only a penny!.

Ters üçgen yanlızca bir kötülük sembolü değil aynı zamanda suyu temsil eder.

The inverted triangle is not only a symbol of evil it also represents water.

Gerçek haberler yanlızca hava değil.

Real news, not just the weather.

O yanlızca biraz sağır.

She's only a little deaf.