çıkan için Türkçe-Almanca çeviriler:

kommen · ergeben · diğer çevirileri

çıkan kommen

Şimdi lütfen çık oradan.

Jetzt kommen Sie bitte raus!

Ya bir fırtına çıkarsa?

Wenn ein Sturm kommt?

Oh, peruk çıkıyor.

Oh, Perücke kommt.

çıkan ergeben

Altın Oran'lı dikdörtgenlerin ortak merkezlerinden geçen bir eğri çizerseniz efsanevi Altın Spiral ortaya çıkar.

Konstruierte eine Kurve durch konzentrische Goldene Rechtecke. Das ergibt die Goldene Spirale.

Josh ve ben, dışarı çıkıp teslim oluyoruz.

Josh und ich gehen hinaus und ergeben uns.

Bir şey çıkmadı.

Hat nichts ergeben.