çalışan için Türkçe-Almanca çeviriler:

Angestellten, Angestellter, Angestellte · Mitarbeiter · laufen · Mitarbeiterin · tätig · beschäftigte · Personal · berufstätig · diğer çevirileri

çalışan Angestellten, Angestellter, Angestellte

Ailesi benim için çalışırken bir kazada öldü.

Ihre Eltern, meine Angestellten, starben bei einem Unfall.

Kaç tane çalışan?

Wie viele Angestellte?

Yarın Samir'in bir çalışanıyla görüşeceğiz.

Morgen treffen wir Samirs Angestellte.

çalışan Mitarbeiter

Bu insanlar benim çalışanlarım. Hepsi benim sorumluluğumda.

Diese Menschen sind meine Mitarbeiter, meine Verantwortung.

Andy çalışanları korunaklı alanlara sevk ediyor.

Andy verlegt Mitarbeiter in abgeschirmte Bereiche.

Tüm çalışanlar güvenli bölgelere ilerlesin.

Alle Mitarbeiter in die Sicherheitszonen.

çalışan laufen

Ağlarımız hâlâ çalışıyor, değil mi?

Unsere Netzwerke laufen noch, oder?

Tüm motorlar çalışıyor.

Alle Triebwerke laufen.

Şu anda yürümeye ve konuşmaya çalışıyor ve ben de bunların bir parçası olmak istiyorum.

Jetzt versucht er zu laufen und Wörter zu bilden und ich will ein Teil von alldem sein.

çalışan Mitarbeiterin

Yedi yıl boyunca mükemmel bir çalışan oldum.

Ich war sieben Jahre lang eine perfekte Mitarbeiterin.

Adı, Jennie Silverman. Sahip olduğumuz en iyi çalışan.

Das ist Jennie Silverman, unsere beste Mitarbeiterin.

Evet, çok doğru. Bizim için çalışıyor.

Ja, sie ist unsere Mitarbeiterin.

çalışan tätig

İki hafta öncesine kadar orada bir araştırma projesinde çalışıyormuş.

Bis vor zwei Wochen war sie für ein Forschungsprojekt tätig.

İkisi de finansal bölgede çalışan genç profesyonellermiş.

Beide waren junge Berufstätige, die im Finanzdistrikt tätig waren.

SPECTRE denilen bir örgüt dünya çapında çalışıyor.

Eine Organisation namens SPECTRE ist weltweit tätig.

çalışan beschäftigte

Üçlemeci eğitim sisteminde çalışıyor.

Trinity ist im Schulsystem beschäftigt.

Buradaki bir gösterişi işinde çalışıyordum.

Ich war in der Unterhaltungs-Branche beschäftigt.

Perelli güreşçilerle çalışıyor.

Perelli beschäftigt Wrestler.

çalışan Personal

Operasyonlarımız ve çalışanlar için tam bir denetleme.

Volles forensisches Audit über unsere Operationen und Personal.

Travis'in yeri, amaçları ve onun için çalışanlar?

Travis' Aufenthaltsort, seine Ziele, sein Personal.

çalışan berufstätig

İkisi de finansal bölgede çalışan genç profesyonellermiş.

Beide waren junge Berufstätige, die im Finanzdistrikt tätig waren.