özellik için Türkçe-Almanca çeviriler:

Eigenschaften, Eigenschaft · Merkmale, Merkmal · Spezialität · Feature · Funktion · Qualitäten, Qualität · eigentum · Spezifikation · Zug · diğer çevirileri

özellik Eigenschaften, Eigenschaft

Bu insanların hepsi aynı karakteristik özellikleri sergiliyor:

Diese Menschen teilen alle dieselben, grundlegenden Eigenschaften.

Bu da yeni bir özellik.

Noch eine neue Eigenschaft.

Bu radyasyonun yenileme özellikleri milyarlarca insana yardım edebilir.

Die regenerativen Eigenschaften der Strahlung können Billionen helfen.

özellik Merkmale, Merkmal

Hayır ama aynı genetik özellikleri paylaşıyorlar.

Nein. Aber sie besitzen dieselben genetischen Merkmale.

Belki olgunlaştıkça daha fazla Kazon özelliği geliştirecek.

Vielleicht entwickelt er die Kazon-Merkmale erst später.

Görüs kalitesinin ve miktarlnln psikolojik özellikleri" "uygun bir sekilde üç boyutlu bir semayla temsil edilebilinir.

Die psychologischen Merkmale visueller Qualität und Quantität können in einem dreidimensionalen Diagramm dargestellt werden.

özellik Spezialität

Grup randevuları özel ilgi alanımdır.

Gruppendates sind meine Spezialität.

Hayır, o senin özelliğin.

Nein, das ist deine Spezialität.

Özel mağazalar ve alışveriş merkezlerinde.

Ansager: bei feiner Spezialität und Kaufhäuser.

özellik Feature

Birkaç Afrika kökenli Amerikalı özelliği istiyorum.

Ich will ein paar afroamerikanische Features.

Onlar bana bir özellik yapıyor

Sie machen ein Feature über mich

özellik Funktion

Özellikle de sınırlı hamonik fonksiyonlarda.

Insbesondere abhängige harmonische Funktionen.

Bu makinede "oto neşe" özelliği var.

Diese Kamera hat eine "Aufmuntern-Funktion"!

özellik Qualitäten, Qualität

Tekrar dirilme özelliği hiç eksilmemiş.

Seine Lazarus Qualitäten bestehen ungeschmälert.

Görüs kalitesinin ve miktarlnln psikolojik özellikleri" "uygun bir sekilde üç boyutlu bir semayla temsil edilebilinir.

Die psychologischen Merkmale visueller Qualität und Quantität können in einem dreidimensionalen Diagramm dargestellt werden.

özellik eigentum

Burası özel bir mülk!

Dies ist privates Eigentum!

Benim özel mülküm, Bay Gold.

Meine privaten Eigentums, Mr. Gold.

özellik Spezifikation

Yeni model, geliştirilmiş özellikler?

Neues Modell, verbesserte Spezifikationen?

özellik Zug

Özellikle aradığım bir tren var.

Ich suche nach einem bestimmten Zug.