ülke için Türkçe-Almanca çeviriler:

Länder, Land · Nation · Vaterland · Staaten, Staat · diğer çevirileri

ülke Länder, Land

Seni dört saat içinde ülke dışına çıkarabilirim.

Ich kann dich innerhalb vier Stunden außer Landes bringen.

Biz bütün gün böyle güleriz Mutlu Oz Ülkesinde

So lachen wir den ganzen Tag im fröhlichen Lande Oz.

Sadakat olmadan, bir ülke kanunsuz bir ormandır.

Ohne Loyalität ist ein Land ein Dschungel ohne Regeln.

ülke Nation

Bütün bu ülkeler Kyoto Protokolü'nü imzaladı.

Alle diese Nationen haben Kioto ratifiziert.

Dost bir Arap ülkesine saldıralım diyorsun?

Ich soll eine befreundete arabische Nation brüskieren?

Tıpkı Şirin Baba, Bill Cosby ve ülkemizin babası George Washington gibi.

Genau wie Papa Schlumpf, Bill Cosby, George Washington, der Vater unserer Nation.

ülke Vaterland

Kral ve Ülke için, efendim!

Für König und Vaterland, Sir!

Bu nedenle, Kraliçe ve ülkeyi temsil ediyorum.

Also repräsentiere ich Königin und Vaterland!

Yaptığım şey, Tanrı ve ülke için.

Ich tue das für Gott und Vaterland.

ülke Staaten, Staat

Christiania bağımsız bir ülke, Doug.

Christiania ist ein unabhängiger Staat, Doug.

Kuzey Kore başarısız bir ülke.

Nord Korea ist ein gescheiterter Staat

Eyalet ve ülke çapında altyapı çalışmaları.

Infrastruktur auf Staats und Bundesebene.