şaheseri

Ben bir şaheser yazdım!

Ich schrieb ein Erfolgsstück!

O tabloların her biri bir şaheser.

Jedes dieser Bilder ist ein Meisterwerk.

Gerçek bir şaheser.

Eine echte Schönheit.

Müthiş bir film, Scalera stüdyolarının şaheseri olacak.

Ein wunderbarer Film. Ein Meisterstück der Scalera-Studios.

Bir şaheser görmek ister misin?

Willst du mal ein Meisterwerk sehen?

Hey, Jessie, bir şaheser için tam zamanında geldin.

Jessie! Gerade rechtzeitig für ein neues Meisterwerk.

Bu akşam, yeniden keşfedilmiş şaheserin açılışını yapıyorlar.

Heute Abend wird das wiederentdeckte Meisterwerk enthüllt.

Bu oda Degas, Monet gibi ressamların şaheserleriyle dolu

Dieser Saal ist voll mit Degas, Monet, alles Meisterwerke.

Böyle bir şahesere imza atılmalı.

So ein Kunstwerk muss signiert werden.

Ona bir şaheser getirdiğini söyle.

Sag, du hast ein Meisterwerk dabei.