Almanya'ya

Almanya karanlık bir yerdi benim için.

Deutschland ist ein dunkler Ort für mich.

İtalya, Fransa, Almanya, Lüksemburg Ödeyeceğim

Italien, Frankreich, Deutschland lch zahle.

Ama Almanya bu adamları asla unutmayacak.

Aber Deutschland wird diese Männer nie vergessen.

Almanya gibi; kayıtsız, şartsız teslim.

Wie Deutschland absolute Kapitulation!

Fransa, Avrupa, Almanya.

Frankreich, Europa, Deutschland

Almanya'dan ne zaman ayrıldınız?

Wann verließen Sie Deutschland?

İsveç'te, Almanya'da, burada.

Schweden, Deutschland, hier.

Onu Almanya'ya kadar takip ettik.

Wir folgten ihm nach Deutschland.

Almanya'da bütçe sıkıntıları, Fransa'da politik sorunlar var.

In Deutschland, Finanzprobleme, in Frankreich, politische Probleme

Bir yıl içinde Almanya bir moloz yığınına dönecek.

In einem Jahr wird Deutschland in Trümmern liegen.