Hai'nin

Bu Bayan Li, Hai'nin sınıf öğretmeni.

Das ist Frau Li, Hai's Klassenlehrerin.

Bayan Li, bu bey Hai'nin babası.

Frau Li, das ist Hai's Vater.

Sha, bu Hai'nin silahı.

Sha, dass ist Hais Waffe.