J.D

Ben de zaman öldürebilirim, J.D.

Ich kann richtig herumalbern.

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O.

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O

Sen iyi bir D.J. sin, Zack.

Du bist ein guter Diskjockey.

Bu yüzden sen bir numaralı J.D. ol, ben de iki numaralı.

Wir nennen dich J.D. Nummer eins, und ich bin J.D. Nummer zwei.

O haklı J.D. Her bir hayat değerlidir.

Sie hat recht, J.D. Jedes Leben ist kostbar.

J.D., hâlâ zamana ihtiyacım var.

J.D., ich brauche noch Zeit.

J.D., burada bir kazazede var!

J.D., wir haben einen Überlebenden!

Harry Potter'dan J.K. Rowling Star Trek'ten D.C. Fontana.

Harry Potter's J.K. Rowling, äh, Star Trek's D.C. Fontana.

D, J, A, N, G, O.

D, J, A, N, G, O.

İyi geceler de Bubba J.

Sag gute Nacht Bubba J.