Sensörler

Sensörler hızla yaklaşan bir Klingon gemisi saptadı.

Sensoren fanden ein rasch nahendes Klingonenschiff.

Torpidolar, taktikal sensörler, top dizinleri

Torpedos, taktische Sensoren, Disruptor-Kanonen.

Görüşü zayıflatan, yanal sensör sırası.

Durch laterale Sensorenphalanx gestörte Sicht.

Sensörler ışınlanmak için foton girdisi gösteriyor.

Sensoren erfassen Aktivierung eines Photozielsystems.

Sensörler atmosferik bir bozukluk alıyor.

Sensoren empfangen eine atmosphärische Störung.

Bütün sensör verileri silinmiş.

Alle Sensorendaten wurden gelöscht.

Sensör taramalarıyla ön inceleme yaptım.

Ich analysierte unsere Sensorenabtastungen.

Sensörler sıfır okuyor.

Sensorwerte null. Korrektur.

Sensörler yaşam formu okumuyor.

Sensoren finden keine Lebensformen.

Sensör moduna geç.

Zur Sensorsonde gehen.