açılımı

REACT'in açılımı, "Enerji Yayan Hava Tamponlu Trajektil.

REACT steht für "Luftgepolstertes, energieverteilendes Geschoss.

Harry, Atlanta'nın Marakeş'e açılımı için bir fotoğraf çekimi üzerine çalışıyordu

Harry arbeitete dort bei einem Fotoshooting für die Verteilung von Atlantas Marrakesch.

Maddeyi bir rezonans dizi açılımıyla kaynaştırdığımda, DNA'sını aktive etti.

Ich unternahm eine Resonanzfrequenzexplosion, das aktivierte die DNA.

OTPS'nin açılımı "her öğrenciye bir tablet"miş.

E.T.P.S steht für "Ein Tablet pro Schüler.

SSO'nun açılımı Özel Kaynak Operasyonlan.

SSO steht für Special Source Operation.

Hayır, "oyunlar "games"'ın açılımı aslında Protestan "Spor"u için Amerikan Elçilerinin Toplanması demek.

Oh, nein, "Games" steht für Großversammlung der amerikanischen Mitglieder für evangelischen Sports.

Sweet Clyde, değişken değerlerini kullan ve Wroskian açılımı yap.

Sweet Clyde, benutze variable Parameter und erweitere den Wronskian.