açmak için Türkçe-Almanca çeviriler:

öffnend, öffnen · eröffnen · können · aufmachen · blühen · einschalten · führen · anschalten · enthüllen · aufschließen · aufschlagen · breiten · entfalten · erschließen · diğer çevirileri

açmak öffnend, öffnen

Yeni bir dosya açmak istiyorum.

Ich möchte eine neue Datei öffnen.

, Kadın gözlerini .

Öffne deine Augen, Weib.

Bir kanal açabilir misin?

Können Sie einen Kanal öffnen?

açmak eröffnen

Bir dükkan açmak istiyorum.

Ich möchte ein Geschäft eröffnen.

Peter Jackson yeni bir oyun bölümü açıyor.

Peter Jackson eröffnet eine neue Spieleabteilung.

Evet, ne konuda? Douglas'ın vasiyetini açacağız.

Wir wollen Douglas' Testament eröffnen.

açmak können

Bu ticaret pazarlıkları gerçekten cinayete yol açabilir.

Diese Handelsverhandlungen können wirklich mörderisch sein.

Onu açabilir misiniz Bay Vaslov?

Können Sie sie öffnen, Mr. VasIov?

Bir kanal açabilir misin?

Können Sie einen Kanal öffnen?

açmak aufmachen

Açın kapıyı. Duydunuz mu beni?

Aufmachen, hören Sie mich?

Ağzını lütfen.

Weit aufmachen, bitte.

Kapıyı açabilir misin?

Kannst du aufmachen?

açmak blühen

Birincisi, "Kim ister bir gülün kış ortasında açmasını"?

Erstens: "Wer wollte schon eine Rose im Winter blühen sehen?

Kim ister bir gülün kış ortasında açmasını?

Wer wollte schon eine Rose im Winter blühen sehen?

Çanlar çalıyor, çiçekler açıyor, melekler şarkı söylüyor.

Die Glocken läuten, Blumen blühen, Engel singen.

açmak einschalten

Kendini tekrar açıyor.

Sich wieder einschalten.

Kyle Devore'un GPS'i açıldı.

Kyle Devores GPS ist eingeschaltet.

Tüm ekranları açın. Ve çekilişi başlatın.

Alle Etherscreens einschalten und Lotterie starten.

açmak führen

Korku ve şaşkınlık, paniğe yol açtı.

Angst und Verwirrung führten zur Panik.

Bu da yıkıcı kredilendirmenin çok artmasına yol açtı.

Dies führte zu einem massiven Anstieg betrügerischer Kreditvergaben.

Tektonik kaymalar bir yırtılmaya yol açtı.

Tektonische Verlagerungen führten zum Bruch.

açmak anschalten

Kim açtı bu zımbırtıyı?

Wer hat das angeschaltet?

Patron, Abby cep telefonunu açtı.

Abby hat ihr Handy wieder angeschaltet.

açmak enthüllen

Bu akşam, yeniden keşfedilmiş şaheserin açılışını yapıyorlar.

Heute Abend wird das wiederentdeckte Meisterwerk enthüllt.

Kapa çeneni. Zaman geçidini açın.

Klappe, Enthüllt das Zeit-Portal!

açmak aufschließen

Demiryolu şirketi de vagonu açması için Bay Moore'u gönderdi.

Die Eisenbahngesellschaft hat Mr. Moore zum Aufschließen geschickt.

açmak aufschlagen

Hayatında yeni bir sayfa açıyor.

Ein neues Kapitel aufschlagen.

açmak breiten

Tamam. biraz ayaklarını .

OK. Mach die Beine breit.

açmak entfalten

Quark kağıdı açıyor.

Quark entfaltet es.

açmak erschließen

Etrafındaki bütün araziler imara açılıyor.

Das gesamte umliegende Areal wird erschlossen.