ayrılmak için Türkçe-Almanca çeviriler:

verlassen · trennen · gehen · unterscheiden · abreisen · lassen · sich trennen · wegfahren · unterteilen · reservieren · aufteilen · einteilen · zuordnen · aussteigen · bergen · entfernen · weggehen · diğer çevirileri

ayrılmak verlassen

Stealth bombaları Aviano'dan ayrıldı.

Ihre Stealth-Bomber haben Aviano verlassen.

Barış Muhafızları su gezegenini korumalarına rağmen onlar ayrıldı.

Obwohl Peacekeeper nun den Wasserplaneten sichern, haben sie ihn verlassen.

Geçen ay bir kargo gemisi Kıbrıs'tan ayrıldı.

Im letzten Monat verließ ein Frachtschiff Zypern.

ayrılmak trennen

O dronlar, ortak bilinçten ayrıldılar.

Diese Drohnen sind vom Hive-Bewusstsein getrennt.

Gerçekten ayrılmak istiyorsun?

Willst du dich echt trennen?

Onun istediği de bu, bizi ayırmak.

Genau das will er. Uns trennen.

ayrılmak gehen

Evet, az önce ayrıldı.

Sie ist gerade gegangen.

Kimse koruma olmadan ayrılmayacak.

Niemand geht raus ohne Eskorte.

Maggie, ablan daha sanatsal bir yaşam için evden ayrılıyor.

Maggie, deine große Schwester geht für ein künstlerischeres Leben.

ayrılmak unterscheiden

Kim iki Koreliyi birbirinden ayırt edebilir?

Wer kann schon zwei Koreaner voneinander unterscheiden?

Ama Gözcülerim onları ayırt edebiliyor.

Doch meine Sentinels können sie unterscheiden.

Bizi çakal ve sırtlanlardan ayıran ve bahsi geçmeyen bir yapıştırıcıdır bu, tamam mı?

Es sind diese unausgesprochenen Sachen, die uns von Schakalen und Hyänen unterscheiden. In Ordnung?

ayrılmak abreisen

Bu sabah İrlanda'ya gitmek üzere ayrıldı.

Er ist heute früh nach Irland abgereist.

Filtreleme işlemcileri bozulmak için Şef O'Brien'ın ayrılmasını beklemiş sanki.

Die Refiltrierungsprozessoren warteten auf Chief O'Briens Abreise, und dann versagten sie.

Bay Blakely sizin ayrıldığınızı söyledi.

Mr. Blakely meinte, Sie seien abgereist.

ayrılmak lassen

Bana biraz krem şanti ayır.

Lass mir etwas Sahne übrig.

Bana da bir şeyler ayır bebeğim.

Lass mir was übrig, Baby, ja.

Jeannie, bana da ayır.

Jeannie, lass mir was übrig.

ayrılmak sich trennen

Allegra Cole ve Sebastian ayrıldı!

Allegra Cole Sebastian trennen sich!

Jeffster ayrılacak mı?

Jeffster trennt sich?

İki yol, sarı bir korulukta ayrıldı ve.

Zwei Wege trennten sich im gelben Wald, und

ayrılmak wegfahren

Monica Jones ile ayrıldığını gördüm.

Sie ist mit Monica Jones wegfahren.

Cenaze arabası ayrılırken, artık bir çocuk değildim.

Als der Leichenwagen wegfuhr, war ich kein Kind mehr.

Jola'nın konukları ayrılır ayrılmaz.

Wenn die Jolas Gäste wegfahren.

ayrılmak unterteilen

Sparta toplumu ikiye ayrıldı: Spartalılar, Perioeci'ler ve Helotlar.

Die Bevölkerung Spartas war unterteilt in Spartiaten, Periöken und Heloten.

Evet, gizli projelerin çoğu kendi içinde bölümlere ayrılmıştır.

Ja, die meisten geheimen Projekte sind vollständig unterteilt.

ayrılmak reservieren

Ne? Ladow's da bir masa ayırttım.

Ich habe bei Ladow reserviert.

Al bunu ayırt, Ağaçsakal.

Reserviere dir das, Baumbart!

ayrılmak aufteilen

Ya ayrılıp kaçmalı ya da burada savaşmalısınız.

Ihr müsst euch aufteilen oder es hier ausfechten.

Şimdi, Online Kingdom, ayrıldılar!

Online Kingdom hat sich aufgeteilt!

ayrılmak einteilen

Bulsam orada ikiye ayrılmış, Yankilerin orada bir karakolu var.

Da ist Bulsam eingeteilt, die Nordstaatler haben dort einen Vorposten.

ayrılmak zuordnen

Evet, ama eklem izleri kişiden kişiye ayırt edilemez.

Ja, Knöchelabdrücke können aber nicht zugeordnet werden.

ayrılmak aussteigen

Pulici filmden ayrılıyor ve Sturovski de bizi bırakacak.

Pulici will nicht mehr. Sturovsky wird aussteigen.

ayrılmak bergen

Eğer Ginkaku'nun sözleri doğruysa Sanada Kudo dağından zaten ayrıldı.

Ginkaku hatte Recht Sanada hat den Berg Kudo schon verlassen

ayrılmak entfernen

Embriyo gelişmeden ameliyatla ayrılmış.

Chirurgisch vor der Embryo-Implantation entfernt.

ayrılmak weggehen

Kardeşin ne zaman ayrıldı?

Wann ist dein Bruder weggegangen?