bölüm için Türkçe-Almanca çeviriler:

Abteilungen, Abteilung · Kapitel · Teile, Teil · Abschnitte, Abschnitt · Bereich · Folge · Fachbereich · Sektion · Rubriken, Rubrik · segment · diğer çevirileri

bölüm Abteilungen, Abteilung

Üç Numara, bölümün Kronsteen'in emirlerini almaya hazır mı?

Nummer Drei, ist ihre Abteilung bereit, Kronsteens Weisungen auszuführen?

Sunnyvale'deki bizim bölümümüzde açık bir hat vardı.

Bei unserer Abteilung in Sunnyvale gab's eine offene Leitung.

Bu da demek oluyor ki Dow Chemical'ın plastik bölümünün başı artık Tom Schaeffer.

Also ist Tom Schaeffer jetzt Leiter der Plastik-Abteilung bei Dow Chemical.

bölüm Kapitel

Her bölüm için bir tebeşir.

Ein Stück Kreide für jedes Kapitel.

Caine kılavuzu, sayfa bir, bölüm bir.

Caine-Handbuch, Seite eins, Kapitel eins.

BÖLÜM "ALLAH VERGİSİ

Kapitel Zwölf "Gottgesandt

bölüm Teile, Teil

Bu gece, Ken Burns'ün dokuz bölümlük sokak tabelaları serisinde sırada "Bölüm Dört:

Heute Abend, bei Ken Burns Neunteiliger Serie über Straßenschilder: "Teil Vier:

Sadece küçük bir bölümü.

Nur ein kleiner Teil.

Bu operasyonun üç bölümünden birisi tıbbi psikiyatri heyetidir.

Ein medizinisch-psychologisches Gremium ist Teil dieses Vorhabens.

bölüm Abschnitte, Abschnitt

Tüm bölüm radyasyonla dolacak.

Der ganze Abschnitt wird verstrahlt.

Evet, hatırlıyorum."U" Bölümü, kıdemli memurların kılavuzundaki bir yürütme talimatnamesiydi.

Ja, Abschnitt "U" war ein Memorandum im Handbuch für leitende Schadenssachbearbeiter.

Bölüm D'de Terrianlı bir kaçak var, Komutanım.

Wir haben einen terranischen Alien in Abschnitt D, Sir.

bölüm Bereich

Sigara içilmeyen bölüm şurada.

Der Nichtraucher-Bereich ist da drüben.

Yalvarırız, bu hizmetkarlarınıza klasik bir Dor sütun pervazının friz bölümündeki üçüz yivler arasındaki bölümün adını söyleyiniz.

Wir flehen euch an, nennt uns die Bezeichnung des Bereichs zwischen den Triglyphen im Friesbereich eines klassischen dorischen Säulengebälks.

Hayat da dış etkiye kapalı bölümlere ayrılabilinir.

Das Leben kann auch in abgeriegelte Bereiche aufgeteilt werden.

bölüm Folge

Annenin günlüğü: Bölüm

Mamas Tagebuch, Folge

Action Figure Man, the "Nasıl Action Figure Man Alırsınız" bölümüyle.

Action Figure Man: Die "Wie kauft man Action Figure Man" Folge.

Evet, sekizinci en sevdiğim Profesör Proton bölümü de "Alka-Seltzer Roketiydi.

Ja, und meine achtliebste Folge von Professor Proton war "Alka-Seltzer Rakete.

bölüm Fachbereich

Üç asistanı ve Harvard'da bir bölüm başkanını afallatmış.

Das verblüffte drei Internisten und einen ganzen Fachbereich in Harvard.

Bu benim bölüm puanım için önemli, biliyorsunuz.

Das ist wichtig für meine Fachbereich-Punktzahl, wisst ihr

Ve felsefe bölüm başkanısın. Bu imkansız.

Und Leiterin des Fachbereichs Philosophie!

bölüm Sektion

Virüs entegrasyon ve yayılması tüm bölümlere sıçradı.

Virusintegration und Ausbreitungsmodus laufen in jeder Sektion.

HAYAT BİLİM DEPARTMANI BOTANİK BÖLÜMÜ

ABTEILUNG BIOWISSENSCHAFTEN SEKTION BOTANIK

bölüm Rubriken, Rubrik

Tahmin et ben hangi bölüme dahilim?

Rate mal, in welcher Rubrik ich vorkomme.

bölüm segment

Günümüzde yemek hizmeti sanayisinin en başarılı yeni bölümünün adı: Yemek kamyonları.

Das erfolgreichste, neue Segment der Gastronimie-Branche heutzutage sind Nahrungsmittel-LKW's.