büyük için Türkçe-Almanca çeviriler:

große, groß · riesig · alt · großartig · wichtig · bedeutend · enorm · weit · breit · gross · Großbuchstabe · erwachsener, erwachsen · major · umfangreich · dämlich · erheblich · diğer çevirileri

büyük große, groß

Çok büyük bir bulmacanın çok önemsiz parçasını soruşturuyorsun.

Sie untersuchen ein sehr unbedeutendes Stück eines viel größeren Puzzles.

O zaman daha büyük dairelere ihtiyacımız olacak.

Dann brauchen wir eine größere Wohnung.

Daha büyük bir tekneye ihtiyacınız olacak. Ne?

Ihr werdet ein größeres Boot brauchen.

büyük riesig

Öğretmek büyük bir sorumluluk gerektirir.

Unterrichten ist eine riesige Verantwortung.

Büyük ikramiye"yi tanımla.

Definiere "riesigen Jackpot".

Bebeğim, Dev Skorbord ile küçük bir miktar arasında büyük bir fark var.

Baby, es gibt einen riesigen Unterschied zwischen 'winziges bisschen' und Jumbo Tron.

büyük alt

Büyük adamların çevresi tekrar rütbeleri mahvediyor.

Alte Seilschaften schließen wieder ihre Reihen.

O, senin sanki büyük amcan gibi.

Er ist soetwas wie ein älterer Onkel.

Adım Sansa Stark. Lord Eddard Stark en büyük kızıyım.

Ich bin Sansa Stark, die älteste Tochter von Lord Eddard Stark.

büyük großartig

Senin fikirlerin büyük bir akım başlatacak.

Deine Ideen werden eine großartige Bewegung entfachen.

Hayır, hayır, 'Uyuz ahmak' büyük cesur, yiğit aslan yürekli adam manasına gelir.

Nein, nein, nein! "Lahmarsch" bedeutet ein großartiger tapferer und mutiger Mann mit Löwenherz.

Kulağa büyük bir macera gibi geliyor.

Es klingt wie ein großartiges Abenteuer.

büyük wichtig

Çok büyük bir müşteri olabilir.

Könnte ein wichtiger Kunde werden.

Bu benim ilk büyük kararım.

Meine erste wichtige Entscheidung

Ama yalnızca bir büyük açılış gecesi Var, Ve bütün önemli insanlar orada olacak.

Aber es gibt nur eine Eröffnung, und alle wichtigen Leute werden dort sein.

büyük bedeutend

Demek istediği, geniş dağılımın bize daha büyük bir reklâm bütçesi sunabileceği.

Sie meint, eine größere Verbreitung würde für uns höhere Werbe-Budgets bedeuten.

Ve bu da büyük ihtimalle büyük bir auran var demek.

Und das bedeutet vermutlich, Sie haben eine starke Aura.

Bizim için anlamı büyük.

Das bedeutet uns viel.

büyük enorm

Kristaller büyük bir gücü temsil etmekte.

Unsere Kristalle repräsentieren enorme Macht.

Oliver, termal hareketlilikte büyük bir artış var.

Oliver, ich registriere einen enormen Anstieg der Wärmeaktivität.

Üzerinde çok büyük bir baskı olduğunu biliyorum.

Ich weiß du stehst unter einem enormen Druck.

büyük weit

Buradan iki kilometre ileride büyük bir panayır var.

Hier gibt's eine große Kirmes, ein paar Kilometer weiter.

Büyük, kültürü zengin bir yer ve Hong Kong'da bir limanımız var.

Es ist ein weites Land mit reicher Kultur und wir wären in Hongkong vertreten.

Başka bir büyük patlama vardı.

Es gab eine weitere große Explosion.

büyük breit

Büyük bir gülücük.

Großes breites Lächeln.

Ağız daha büyük.

Ein breiterer Mund.

Hoş bir yüzünüz, harika bir cildiniz ve büyük, geniş omuzlarınız var.

Sie haben einen Milchkaffe-Teint, tolle Haut und breite Schultern.

büyük gross

Ama büyük bir bölge.

Aber es ist gross.

Sen de çok büyüksün ama.

Und du wirst auch gross.

Asla yeterince büyük olmaz.

Es ist nie gross genug.

büyük Großbuchstabe

Büyük harfle yazdım, çünkü patronlar büyük harfle yazar.

Alles in Großbuchstaben, denn Chefs schreiben in Großbuchstaben.

Ö-N-E-M-L-İ, büyük harfle.

U-N-W, in Großbuchstaben.

Büyük harflerle; "Utanç içindeki Tory Jason Gladwell

Der konservative Jason Gladwell, zurückgetreten" In Großbuchstaben.

büyük erwachsener, erwachsen

Ama o felaket Central Şehri'nin en büyük kahramanını ortaya çıkardı.

Aber aus dieser Katastrophe erwuchs Central Citys größter Held,

Artık büyük bir kadın oldu.

Sie ist jetzt eine erwachsene Frau.

Yetişkinler büyük olanlardı, değil mi?

Die Erwachsenen sind die Großen, oder?

büyük major

Büyük bir şeker hırsızlığını incelemek üzere Binbaşı Kibbee ile oraya uçtular.

Major Kibbee hat sie hingeflogen, um einem großen Zuckerraub nachzugehen.

Büyük Suçlar Birimi.

Major Crimes Unit.

büyük umfangreich

Çok büyük bir kitaplığım var. İlginç.

Ich habe eine umfangreiche Bibliothek.

büyük dämlich

Büyük, aptal bir hataydı, tamam mı?

Das war ein megagroßer dämlicher Fehler.

büyük erheblich

Genetik anormallikler ve DNA'daki küçük kopyalama hataları çok büyük etkilere sahip olabilir

Genetische Abnormalitäten und und kleine Duplikationsfehler in der DNA können erhebliche Auswirkungen