büyümek için Türkçe-Almanca çeviriler:

wachsend, wachsen · aufwachsen · vergrößern · größer werden · heranwachsen · ansteigen · zunehmen · diğer çevirileri

büyümek wachsend, wachsen

Bak, birkaç saat içinde ne kadar büyüdü.

Schau, wie er in ein paar Stunden wuchs.

Yine de bitkiler büyüdü, siz de berthold ışınlarında ayakta kaldınız.

Trotzdem wachsen die Pflanzen, und Sie überlebten die Bertholdstrahlen.

İyimser fide büyüdü ve kocaman bir ağaç oldu.

Das optimistische Korn wuchs und wurde ein grosser Baum.

büyümek aufwachsen

Seni büyürken gördüm, senin için ağladım, senin için sevindim.

Ich sah dich aufwachsen, weinte für dich, freute mich für dich.

Merhum Amiral Jonas Titus'un torunu Emil Titus Mississippi'de doğdu ve orada büyüdü.

Emil Titus, der Enkel des verstorbenen Admiral Jonas Titus, geboren und aufgewachsen in Mississippi.

Harlan'da büyümüş senin gibi güzel bir kız.

Ein hübsches Mädchen wie du, aufgewachsen in Harlan.

büyümek vergrößern

Eğer toxoplasmosis olsaydı, büyümüş lenf nodları görürdük.

Wenn es Toxoplasmose wäre, hätte er vergrößerte Lymphknoten.

Bilgisayar, resmi delta dörde büyüt.

Computer, Abschnitt vier Delta vergrößern.

Bu slaytta Cole'un göğsündeki benin büyütülmüş bir resmi var.

Dieser Ausschnitt ist eine vergrößerte Darstellung von Coles Muttermal.

büyümek größer werden

Hikâye her yıl daha da büyüyor.

Die Geschichte wird jedes Jahr größer.

Sonra da istekleri büyüdü, değil mi?

Dann wurden die Forderungen größer, stimmt's?

Her geçen gün büyüyor.

Er wird jeden Tag größer.

büyümek heranwachsen

Artık Fransız oğlan büyüdü ve ben de savaştan bıktım.

Nun ist der Franzose herangewachsen und ich bin den Krieg leid.

Goro bir sabıkalı olarak büyümüştü.

Goro war zu einem Verbrecher herangewachsen.

büyümek ansteigen

Seks tarlası kadını, depom büyüyor, görmüyor musun?

Sexfarm-Frau, siehst du, wie mein Silo ansteigt?

büyümek zunehmen

O zamana kadar baya büyümüş olacak.

Sie wird bis dahin ziemlich zugenommen haben.