bağlı için Türkçe-Almanca çeviriler:

ist · verbunden · gebunden · abhängen · Verbindung · abhängig · treu · Abhängigkeit · diğer çevirileri

bağlı ist

Ama benim de elim kolum bağlı.

Aber meine Hände sind gebunden.

Tüm parçalar iyi bağlanmış.

Alle Bauteile sind verankert.

Sarah Jane Smith, Metropolitan Dergisi'nde eskiden bağımsız araştırmacı bir gazeteciydi.

Sarah Jane Smith, war eine freie, nachforschende Journalistin, früher beim Metropolitan Magazin.

bağlı verbunden

Her şey birbirine bağlıdır.

Alles ist miteinander verbunden.

Ailemiz birbirine çok bağlıdır.

Unsere Familie ist sehr verbunden.

Bağla onu, Lloyd!

Verbinde ihn, Lloyd.

bağlı gebunden

Ama benim de elim kolum bağlı.

Aber meine Hände sind gebunden.

Elim kolum bağlıydı Paul.

Meine Hände sind gebunden, Paul.

Elim kolum bağlı, Carl. Frank

Meine Hände sind gebunden, Carl.

bağlı abhängen

Hayatın buna bağlı olabilir.

Dein Leben könnte davon abhängen.

Ne kadar çok şeyin ona bağlı olduğunu biliyorsun.

Sie wissen genau, wie viel von ihm abhängt.

Çünkü Jason orada ve hayatın da buna bağlı.

Weil Jason dort ist und dein Leben davon abhängt.

bağlı Verbindung

Bu Tal'at Basari. Bir piyanist ve kuzeninin Humeyni'yle bağları vardı.

Das ist Tal'at Basari, ein Konzertpianist, dessen Cousin Verbindungen zu Khomeini hatte.

Bu Korgano'nun ay sembolünün Masaka'dan bağımsız tek başına olduğu yegane yer.

Nur hier steht Korganos Mondsymbol allein, nicht in Verbindung mit Masakas Symbol.

Bana güvenli bir hat bağla, lütfen.

Geben Sie mir bitte eine sichere Verbindung.

bağlı abhängig

Işıma şiddetine bağlı olarak bir gemiyi ya da bir gezegeni kuşatabilir.

Abhängig von der Strahlungsstärke kann er ein Schiff umfassen. Oder einen Planeten.

Yüz metre, ve yayılacağı alan geometrik bir şekilde, rüzgara ve havaya bağlı olarak artıyor.

Hundert Meter. Die Streugeschwindigkeit nimmt abhängig von den Wind und Wetterbedingungen zu.

Boşandığında nerede olduğunuza bağlı olarak ya yakalanır, ya da yakalanmazsınız.

Abhängig vom jeweiJigen Standort, wird man entweder nass oder nicht.

bağlı treu

Laura ve Harold Knight birbirlerine bağlı kaldılar.

Laura und Harold Knight blieben sich treu ergeben.

Güçlü inançları vardı ve onlara bağlı kaldı.

Starke Überzeugungen, und er blieb ihnen treu.

bağlı Abhängigkeit

Eğer bizi finansal olarak Ken Leeds ve onun deli hükümetinden bağımsız yapabiliyorsa

Wenn die uns von der finanziellen Abhängigkeit von Ken Leeds und seinen Regierungsverrückten fernhalten.