bağlantı için Türkçe-Almanca çeviriler:

Verbindungen, Verbindung · verbinden, Verband · Beziehung · Zusammenhang · Kopplung · Link · Zusammenhänge · verknüpfen · Netz · Anschluß · Anschlüsse · Band · Konnektivität · connection · kommunikation · diğer çevirileri

bağlantı Verbindungen, Verbindung

Bu videocu heriflerin çirkin bağlantıları var.

Diese Videoleute haben widerwärtige Verbindungen.

Mutlaka bir bağlantıları olmalı.

Da muss eine Verbindung sein.

Aramızda özel bir bağlantı var, June.

Wir haben eine besondere Verbindung, June.

bağlantı verbinden, Verband

Her şey bir şekilde bağlantılı.

Alles ist irgendwie verbunden.

Sence bir bağlantısı var?

Du glaubst, sie sind verbunden?

Çünkü her şey birbiriyle bağlantılı.

Weil alles miteinander verbunden ist.

bağlantı Beziehung

Bir sürü parası ve uluslararası bağlantıları var.

Sie hat eine Menge Geld, internationale Beziehungen.

Erik'in bağlantıları ve Quinn'in gücüyle, bu adamlar dokunulmaz gibiler.

Zwischen Erik's Beziehungen und Quinn's Stärke sind diese Jungs beinahe unantastbar.

Eddie Alvarez'in bağlantıları var.

Eddie Alvarez hat Beziehungen.

bağlantı Zusammenhang

Hamilton New Orleans'ta öldürüldü, o halde bir bağlantı olmalı.

Hamilton wurde in New Orleans getötet, es muss einen Zusammenhang geben.

Olivia Prescott ve Emmy arasında bir bağlantı var mı?

Gibt es einen Zusammenhang zwischen Olivia Prescott und Emmy?

Paddy ile bağlantısı olmalı.

Es muss mit Paddy zusammenhängen.

bağlantı Kopplung

Onlar sadece iyonik dalgalanmalar. Yosemite ile kurduğumuz bağlantının bir sonucu.

Nur ionische Fluktuationen durch Kopplung an das Transportersystem der Yosemite.

Ana yayıcı bağlantısının kutuplaşması önlenmiş.

Die Emitter-Kopplung wurde depolarisiert.

Sanırım bağlantıyı o sabote etti.

Ich glaube, sie sabotierte die Kopplung.

bağlantı Link

Bu vagonda, orijinal Link and Pin bağlantısı yoksa Miller Hook platform mu var?

Hat dieser Waggon eine original link-and-pin Kupplung oder die Miller Hook and Plattform?

Zaman penceresinden geliyor. Doktor ses bağlantısını tamir etti.

Das Zeit-Fenster, der Doctor hat einen Audio-Link repariert.

Bekle sponsorlu bir bağlantı.

Warte ein gesponserter Link.

bağlantı Zusammenhänge

Bir bağlantıdan haberimiz yok.

Uns sind keine Zusammenhänge bewusst.

Ve polis Hollywood Hills hırsızları bağlantılarını araştırıyor.

Die Polizei ermittelt die Zusammenhänge der Hollywood-Hills-Einbrüche.

bağlantı verknüpfen

Burada gördüğüm sıkıntı Bayan Walsh, ithafa dayalı bağlantı analizi kapalı bir sistem değil.

Ich sehe die Problematik, Ms. Walsh, eine auf attribut-basiert verknüpfte Auswertung ist kein geschlossenes System.

Wolford ile sendikanın, o daire ile bir bağlantısı var.

Wolford und das Syndikat sind mit diesem Apartment verknüpft.

bağlantı Netz

Evet, Rudy sinirsel bağlantılarının tamamen yandığını söylemişti.

Ja, Ru-Rudy sagte, sein neurales Netz war vollkommen durchgebrannt.

bağlantıları hukuksuz bir alan değildir.

Das Netz ist kein rechtsfreier Raum.

bağlantı Anschluß

Gönder ama internet bağlantısı da çok zayıf burada.

Aber das Internet Anschluß hier ist schwach.

bağlantı Anschlüsse

Enjektör bağlantıları: hizalandı.

Injektor anschlüsse ausgerichtet.

bağlantı Band

Erik bağlantı kopmuş. Devleri ve erkekler arasında.

Zwischen Riesen und Menschen zerschnitt Erik das Band.

bağlantı Konnektivität

Çoklu oyuncu bağlantısı ile!

Mehrere Spieler mit Konnektivität!

bağlantı connection

Fransız Bağlantısı, Fernando Rey

French Connection, Fernando Rey.

bağlantı kommunikation

Bay Worf, tekrar bağlantı sağlayın.

Mr Worf, Kommunikation wiederherstellen.