başarısız için Türkçe-Almanca çeviriler:

erfolgreich · fehl · erfolglos · Fehler · fehlgeschlagen · diğer çevirileri

başarısız erfolgreich

Büyükannem Valeria başarılı bir fotoğrafçı oldu.

Meine Großmutter wurde eine erfolgreiche Fotografin.

Biz çok başarılı sanatçılarız.

Wir sind extrem erfolgreiche Künstler.

Başarılı oldunuz mu?

Wart ihr erfolgreich?

başarısız fehl

Suikast girişimi başarısız oldu.

Der Mordversuch schlug fehl.

Ama plan başarısız oldu.

Der Plan schlug fehl.

Ama deneyler başarısız sonuçlandı.

Aber die Experimente schlugen fehl.

başarısız erfolglos

Tuhaf siz gelmeden önce hiç bir avı başarısızlıkla kapatmamıştık.

Seltsam Wir hatten nie eine erfolglose Jagd, bevor Sie herkamen.

Bayan Blaney'e evlilik denemelerinin en başarısız olanının burada olduğunu söyleyebilirsiniz.

Sagen Sie Mrs. Blaney, dass eine ihrer erfolgloseren Ehestiftungen hier ist.

Evet. Evet. Ama başarısız oldular.

Ja, ja, aber sie waren erfolglos.

başarısız Fehler

Ve Tom'un planı başarısız olursa bu hata bizi bir savaşa götürür.

Und wenn Toms Plan fehlschlägt, führt dieser Fehler zum Krieg.

başarısız fehlgeschlagen

Görev başarısız oldu efendim.

Die Mission ist fehlgeschlagen, Sir.