belirsiz için Türkçe-Almanca çeviriler:

vage · unklar · unbestimmt · ungewiss · ungewiß · unsicher · unscharf · vieldeutig · dunkel · mehrdeutig · diğer çevirileri

belirsiz vage

Kalifiye belirsiz olumlu cevap.

Oh, geeignete, vage positive Antwort.

Bu biraz belirsiz değil mi?

Ist das nicht etwas vage?

Ki bu çok belirsiz

Das ist äußerst vage.

belirsiz unklar

Jeppe'nin gerçek kimliği hala belirsiz.

Jeppes echte Identität ist weiter unklar.

Atış emri doğrulandı efendim ama hedef belirsiz.

Sir, bestätigter Feuerbefehl, aber das Ziel ist unklar.

Artan sinirsel aktiviteye neyin sebep olduğu belirsiz.

Was die erhöhte Neuralaktivität hervorruft, ist unklar.

belirsiz unbestimmt

Sensörler, belirsiz bir maddenin kristal yapısında olduğunu belirtiyor.

Sensoren zeigen eine kristalline Struktur unbestimmter Materie an.

Velma Kelly'nin duruşması belirsiz bir tarihe ertelendi.

Velma Kellys Verhandlung wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

Yani belirsiz bir süre.

Also auf unbestimmte Zeit.

belirsiz ungewiss

Çok belirsiz bir dönemdeyiz.

Es sind ungewisse Zeiten.

Bereketsiz ve belirsiz bir dönemdeyiz.

Dies sind magere und ungewisse Zeiten.

belirsiz ungewiß

Her şey hâlâ belirsiz.

Alles ist so ungewiß.

belirsiz unsicher

Yeni ve belirsiz bir dünya.

Eine neue und unsichere Welt.

belirsiz unscharf

Ve bazı belirsiz şekiller.

Und einige unscharfe Umrisse.

belirsiz vieldeutig

Kavrayışsal bir seviyede belirsiz bir imaj çiz.

Auf der Vorstellungsebene ist ein ambiges Bild vieldeutig.

belirsiz dunkel

Senin çevrende belirsiz siyahlıklar var!

Du bist dunkel mit undefinierten Kanten.

belirsiz mehrdeutig

Ama sanatın kendisi belirsizdir.

Aber die Kunst ist mehrdeutig.