belirtiyor

Düzlemsel kutuplanmış nesnelerin kümelendiği bir alan belirdi.

Ein Aggregatfeld flach polarisierter Objekte ist gerade erschienen.

Başka bir hayalet belirdi.

Noch ein Geist ist aufgetaucht.

Ne oluyor? Dördüncü bir paraşütçü belirdi.

Ein vierter Fallschirmspringer ist aufgetaucht.

Bütün çıkışlar iyice belirtilmiştir.

Alle Ausgänge sind klar ausgeschildert.

Çalışma saatlerim açıkça belirtilmişti.

Meine Sprechstunden sind deutlich ausgehangen.

Romulan gemisi beliriyor.

Ein Romulanerschiff enttarnt.

Neden aniden kuşlar beliriyor

Warum sind plötzlich Vögel da

Sensörler, belirsiz bir maddenin kristal yapısında olduğunu belirtiyor.

Sensoren zeigen eine kristalline Struktur unbestimmter Materie an.

Efendim, bir Klingon "Yırtıcı Kuşu" iskele tarafında beliriyor.

Sir, ein klingonischer Bird-of-Prey ist backbord aufgetaucht.

Hepsi on sayfalık şartlarınızda belirtilmişti.

Alles vorgeschrieben in Ihrem zehnseitigen Vertrag.